Financieel inzicht met het persoonlijk jaarverslag®

 

Privacy Statement

home

Download onderstaande gebruiksvoorwaarden als PDF

Employee Benefits Consultants Nederland B.V. (hierna: EBC Nederland), gevestigd Rivium 1ste Straat 89, 2909 LE te Capelle aan den IJssel respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

EBC Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat uw deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens, Geslacht, Burgerlijke staat, Geboortedatum, Telefoon / e-mailgegevens
 • Gezinssamenstelling, partner- en kindgegevens
 • Werkgever(s) & Inkomensgegevens
 • Gegevens betreffende afgesloten financiële producten, zoals: verzekeringen, hypotheken, kredieten, spaar- en beleggingsrekeningen en overige financiële producten

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het afhandelen van uw aanmelding voor een Financieel Inzicht Gesprek met het Persoonlijk Jaarverslag® Online en eventuele vervolggesprekken;
 • Het aanmaken van een account en versturen van inloggegevens voor Persoonlijk Jaarverslag® Online;
 • Het versturen van een afspraakbevestiging;
 • Het voeren van Financieel Inzicht Gesprek met een van onze financieel adviseurs;
 • Het per email versturen van een gespreksverslag;
 • Het versturen van een uitnodiging voor evaluatie van onze dienstverlening;
 • Het opmaken en versturen van een factuur of specificatie bij een factuur;
 • Het beantwoorden van vragen die u stelt aan ons Support Team of financieel adviseur;
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

U heeft ons hiervoor toestemming gegeven omdat u zich bij ons heeft aangemeld voor dienstverlening.

3. Het gebruik van de website www.persoonlijkjaarverslagonline.nl

EBC Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens EBC Nederland van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

4. Cookies

Wij gebruiken op onze website geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Wel gebruiken we technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

5. Nieuwsbrief

Wij sturen circa eenmaal per kwartaal een email met informatie over het gebruik van het Persoonlijk Jaarverslag® Online en het maken van bewuste financiële keuzes. Wanneer u zich aanmeldt voor een Financieel Inzicht Gesprek met het Persoonlijk Jaarverslag® Online, wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere email bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Voor de uitvoering van onze dienstverlening maken wij van gebruik van zelfstandige financieel adviseurs (niet in dienst bij EBC Nederland) en aanbieders van Saas-oplossingen: FasterFoward (CRM, email & administratie) Figlo (t.b.v. Persoonlijk Jaarverslag® Online) en MailChimp (t.b.v. verzending uitnodiging voor Aanmelden en Evaluatie dienstverlening).

  Faster Forward Figlo Mailchimp
Voornaam x x x
Achternaam x   x
Adres x    
Burgerlijke staat x x  
Geboortedatum x x  
Telefoonnummers   x  
E-mailadres x x x
Gezinssamenstelling x x  
Geslacht x x  
Werkgever  x x  x
Inkomensgegevens    
Gegevens financiële producten    

Met deze bedrijven, die uw gegevens verwerken in onzeopdracht, hebben wij een Subverwerkersovereenkomst of Verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EBC Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

EBC Nederland deelt geen persoonsgegevens aan andere dan bovengenoemde derden mee, tenzij u ons daartoe expliciet toestemming heeft gegeven of indien wij op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn tot mededeling aan een derde. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden.

7. Verlenging abonnement op Persoonlijk Jaarverslag® Online

Na 10 maanden, doch niet later dan 22 maanden, ontvangt u na afloop van de eerste gebruiksperiode van Persoonlijk Jaarverslag® Online een email waar in u kunt aangegeven of u uw abonnement op Persoonlijk Jaarverslag® Online wilt voortzetten. Ontvangen wij geen reactie op deze email en ook niet op de twee opvolgende herinnerings-e-mails, dan verwijderen wij automatisch uw gegevens en uitgewerkte scenario’s. U ontvangt hiervan een bevestiging per email.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EBC Nederland en hebt uw het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ebcnederland.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

EBC Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EBC Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons Support Team of via info@ebcnederland.nl.

10. Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

11: Gebruiksvoorwaarden Persoonlijk Jaarverslag® Online

U bepaalt welke informatie met behulp van het Persoonlijk Jaarverslag® Online wordt opgeslagen
en/of uitgewisseld met derden. EBC Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. U vrijwaart EBC Nederland voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de Dienst opgeslagen en/of informatie onjuist of onvolledig is.

U en wij zijn verplicht unieke gebruikersnamen en wachtwoorden te gebruiken en deze geheim te houden. EBC Nederland is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van gebruikersnaam en/of wachtwoord door u. EBC Nederland mag er van uit gaan dat u zich aanmeldt met een juist gebruikers-ID en wachtwoord en dat u niet iemand anders bent. Zodra u weet of behoort te weten dat uw gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, dient u EBC Nederland hiervan onverwijld schriftelijk en telefonisch op de hoogte te stellen.

U bent in staat zijn eigen wachtwoord te wijzigen. Wij adviseren minimaal iedere twee (2) maanden uw wachtwoord te wijzigen. U bent gehouden aan de (gebruiks)voorwaarden en aanwijzingen van EBC Nederland met betrekking tot het gebruik van het Persoonlijk Jaarverslag® Online strikt op te volgen.

EBC Nederland sluit haar aansprakelijkheid voor schade als gevolg van foutief berekende uitkomsten, of voor verkeerd opgenomen gegevens of andere actief vermelde gegevens in de Software uitdrukkelijk uit tenzij deze schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van EBC Nederland of de leverancier van het Persoonlijk Jaarverslag® Online, hun directie en/of hun leidinggevend personeel. EBC Nederland zal zich in geval van onevenwichtigheden committeren aan een zeer snelle oplossing van elke onevenwichtigheid om daarmee voor u een maximaal mogelijke ondersteuning te geven en tevens een optimale kwaliteit te bewerkstelligen.

Het is u niet toegestaan om:

 1. Zich te gedragen in strijd met de netetiquette;
 2. Inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 3. Zich bezig te houden met het zogenaamde "hacken", waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
 4. via de dienstverlening van EBC Nederland aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Leverancier dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder - doch niet uitsluitend - verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated' software, ‘hacker'-programma’s, - archieven of ‘warez'-sites.

12. Algemene bepalingen

Indien enige bepaling van deze gebruikersvoorwaarden en/of privacy statement nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden en Privacy statement volledig van kracht.